zavřít x
Reklama
Ladex Group - Bezpečnostní agentura

Profesní sdružení

ČESKÁ KOMORA DETEKTIVNÍCH SLUŽEB

Prezident: Pavel Caprata

Seznam členů: http://www.ckds.cz/index.php?nid=3729&lid=cs&oid=458836

www: http://www.ckds.cz

Kontakt: Poděbradská 88/55, 190 00 Praha 9

Email: andreapatockova@seznam.cz

Česká komora detektivních služeb sdružuje převážně poskytovatele detektivních služeb a fyzické ochrany, autorizované ŽS HK ČR pro detektivní služby.

HledejBA

Vznik: 2017

Předseda: Mgr. Svatava Jonášová

Seznam členů: https://www.hledejba.cz/clenove.html

www: https://www.hledejba.cz

Kontakt: Dolní 275, 565 01 Choceň

Email: conacocctv@seznam.cz

Unikátní webový a mobilní projekt HledejBA umožňuje prezentaci soukromých bezpečnostních agentur.

soukromých bezpečnostních agentur, které jsou zařazeny v asociacích B-ADOS a ASBS ČR. B-ADOS (BOHEMIA – Asociace detektivních a ochranných služeb České republiky, z.s.) ASBS ČR (Asociace soukromých bezpečnostních služeb České republiky, z.s.)

CZECHIA SECURITY

Vznik: 2021

Předseda: František Dostál

Seznam členů: https://www.czechiasecurity.cz/#clenove-skupiny

www: https://www.czechiasecurity.cz/

Kontakt: Dolní 275, 565 01 Choceň

Email: info@czechiasecurity.cz

CZECHIA SECURITY je skupina ryze českých společností s jasnou majetkovou strukturou bez nadnárodního kapitálu. Posláním CZECHIA SECURITY je majetková a funkční integrace malých a středních českých společností v oblasti SECURITY a to v zájmu posílení jejich globální konkurenceschopnosti v rámci ČR.

VIP IPA - MEZINÁRODNÍ POLICEJNÍ ORGANIZACE

Vznik: 1992

Prezident: Ladislav Pávek

www: http://www.vip-ipa.cz/

Kontakt: Vratislavská 394, Praha 8

Email: info@vip-ipa.cz

Klub si klade za cíl sdružovat fyzické a právnické osoby, které svými postoji jsou ochotny podporovat činnosti IPA a Policie ČR. Členem se může stát jen osoba s občanskou a trestní bezúhonností splňující podmínky Klubu VIP-IPA.
Jedním z důležitých cílů, které si VIP IPA klade, je spolupráce v boji s kriminalitou mezi státní policií, městskými policiemi a soukromým bezpečnostním sektorem.
Členové asociace realizují celou řadu projektů – např. „Stop kriminalitě“, „Bezpečná lokalita“, „Bezpečné ulice“ apod.

ASIS INTERNATIONAL

Vznik: 1955

Prezident: Zdeněk Kalvach

www: http://www.asiscz.org/

Kontakt: Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9

Email: info@asiscz.org

ASIS International je přední mezinárodní sdružení bezpečnostních profesionálů s více než 38 000 členy po celém světě. Sdružení si klade za cíl podporovat dokonalost a zvyšovat prestiž bezpečnostního oboru. Členství v ASIS je založeno na individuální bázi – tzn. sdružuje jednotlivé osoby, nikoliv společnosti. Základní vizí je rozvoj bezpečnosti ve státní i soukromé sféře formou vzdělávání, certifikací (mezinárodně uznávané certifikace ve třech oblastech CPP, PCI, PSP), mezinárodním internetovým diskuzním fórem, pořádáním odborných konferencí, seminářů, výstav a vydáváním vlastních odborných publikací a periodických časopisů k bezpečnostní problematice.

ČESKÁ ASOCIACE BEZPEČNOSTNÍCH MANAŽERŮ

Vznik: 2004

Prezident: Miroslav Fryšar

Seznam členů: http://www.cabm.cz/clenstvi-v-cabm

www: http://www.cabm.cz/

Kontakt: Na Křivce 1328/64, 101 00 Praha 10 Michle

Email: cabm@cabm.cz

Česká asociace bezpečnostních manažerů představuje profesní sdružení manažerů a specialistů, kteří z titulu své funkce zajišťují pro své úřady, instituce, podniky a další subjekty ochranu osob, majetku a informací. ČABM zastupuje zájmy svých členů vně asociace, spolupracuje se státními a dalšími subjekty v ČR v oboru své působnosti a v této působnosti navazuje i mezinárodní kontakty tím, že usiluje o spolupráci a výměnu zkušeností se všemi již existujícími organizacemi, sdruženími, asociacemi a kluby v ČR, Evropě a ve světě.

ISACA

Vznik: 1997

Seznam členů: http://www.isaca.cz/cs/clenstvi

www: http://www.isaca.cz/

Kontakt: Španělská 2, 120 00 Praha 2

Email: info@isaca.cz

ISACA Czech Republic Chapter je lokálním chapterem mezinárodní profesní asociace, která je zaměřená na oblast auditu, řízení, kontroly a bezpečnosti informačních systémů. V ČR působí od roku 1997. V současné době sdružuje přes 300 odborníků z různých podnikatelských oblastí a státní správy. Posláním institutu je pomáhat manažerům nalézat rovnováhu mezi řízením IT a řízením podnikatelských cílů. Prostřednictvím výzkumů, pořádáním vzdělávacích seminářů a konferencí, publikací odborné literatury a poskytováním elektronických zdrojů a nástrojů pomáhá manažerům lépe chápat a efektivně řídit společnosti s využitím informačních technologií.

ASOCIACE CERTIFIKOVANÝCH VYŠETŘOVATELŮ PODVODŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

Vznik: 2009

Prezident: Pavla Hladká

Seznam členů: http://www.acfe.cz/cz/membership

www: http://www.acfe.cz/

Kontakt: Pobřežní 3, 186 00 Praha 3

Email: phladka@acfe.cz

Asociace certifikovaných vyšetřovatelů podvodů pro Českou republiku má za cíl informovat (ACFE poskytuje aktuální vzdělávací možnosti a zdroje světové úrovně.), podporovat (AFCE nabízí svým členům možnost odborné certifikace – díky níž mohou zlepšovat své schopnosti a zaujmout přední postavení v komunitě profesionálů zabývajících se bojem proti podvodům) a sdružovat (AFCE zprostředkovává kontakt mezi odborníky na boj proti podvodům a jejich kolegy v místním a globálním měřítku).

ČESKÁ KOMORA SLUŽEB OCHRANY MAJETKU A OSOB

Vznik: 1998

Prezident: Lubomír Krejčí

Seznam členů: http://www.cksomo.cz/index.php?nid=7470&lid=cs&oid=1309118

www: http://www.cksomo.cz/

Kontakt: Velkomeziříčská 47, 674 01 Třebíč

Email: cksomo@cksomo.cz

Česká komora služeb ochrany majetku a osob (ČK SOMO) je zřízena v souladu se zákonem 83/1990 Sb. O sdružování občanů a v souladu s §6 tohoto zákona podléhá registraci v Úseku sdružování Ministerstva vnitra ČR.
Členy ČK SOMO jsou právnické i fyzické osoby podnikající v oblasti komerční bezpečnosti v oboru "podniky zajišťující ostrahu majetku a osob".
ČK SOMO je aktivním živnostenským společenstvem začleněným v Hospodářské komoře ČR. Cílem činnosti ČK SOMO je vytváření oborových norem, příruček a další odborné literatury pro oblast komerční bezpečnosti, pořádání odborných kurzů a školení, účast na projektech HK i vytváření vlastních projektů. Touto činností se snaží zvyšovat profesionální úroveň firem podnikajících v oboru.

ČESKÝ KLUB BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB

Vznik: 1993

Prezident: Vladimír Rambousek

Seznam členů: http://ckbs.cz/category/o-klubu/nasiclenove/

www: http://ckbs.cz/

Kontakt: Křovinovo náměstí 109/11, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice

Email: ckbs@ckbs.cz

Český klub soukromých bezpečnostních a detektivních služeb představuje jednu z nejstarších profesních organizací v oboru soukromých bezpečnostních služeb. Úkolem klubu je hájit zájmy malých a středních firem podnikajících v oboru SBS.
Mezi úkoly klubu patří:
zvyšovat společenskou prestiž a úroveň firem pracujících v oboru ochrany majetku a osob,podílet se na vytváření pozitivního obrazu oboru SBS v očích veřejnosti, spolupracovat na vytváření vhodných legislativních, ekonomických a společenských podmínek pro provozování ochrany majetku a osob, usilovat o vytvoření jednotné Komory bezpečnostních služeb, která bude hájit zájmy podnikatelů v oboru, poskytovat informační servis členským firmám (včetně seminářů, školení a metodické pomoci), usilovat o větší zapojení sektoru soukromé bezpečnosti do státního systému prevence kriminality a krizového řízení, zavést povinné standardy kvality pro pracovníky vykonávající služby u zákazníků, rozvíjet funkční spolupráci s profesními organizacemi v zahraničí, nadále rozšiřovat členskou základnu.

KOMORA PODNIKŮ KOMERČNÍ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY

Vznik: 1993

Prezident: Miroslav Kovaříček

Seznam členů: http://www.kpkbcr.cz/rubriky/clenove

www: http://www.kpkbcr.cz/

Kontakt: Vrážská 1562/24a, 153 00 Praha 5

Email: kpkbcr@volny.cz

Komora podniků komerční bezpečnosti České republiky je profesní živnostenské společenstvo právnických a fyzických osob, které poskytují služby v oblasti ochrany osob a majetku nebo se na těchto službách jinak podílejí.
Hlavním cílem KPKB ČR je zvyšování profesní úrovně a společenské prestiže soukromých bezpečnostních služeb včetně prosazování zájmů a zajišťování potřeb jejích členů.
Komora pořádá odborné semináře a přednášky pro své členy i pro odbornou veřejnost. V rámci své činnosti taktéž vydává metodické pomůcky, skripta, manuály a výcvikové filmy.
Svojí aktivní účastí se podílí na tvorbě zákona o SBS a dalších norem, jež upravují činnost SBS.
Komora podniků komerční bezpečnosti České republiky organizuje a zajišťuje zkoušky odborné způsobilosti ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR. Spolupracuje s odbornými subjekty z oboru bezpečnosti, a to s MV ČR – činnost a aktivní zastoupení v poradním sboru pro situační prevenci, spolupráce s odborem vzdělávání a správy policejního školství, s Policií ČR na celorepublikové úrovni a obecní policií na regionální úrovni. Taktéž s městskou policií.

SECURITY CLUB

Vznik: 2002

Prezident: Michal Kuník

Seznam členů: http://www.securityclub.org/category/clenove/

www: http://www.securityclub.org/

Kontakt: Žitná 52/1578, 120 00 Praha 2

Email: info@securityclub.cz

Security Club je sdružení, které reprezentuje výběr nejsilnějších profesionálních bezpečnostních agentur v České republice.
Impulsem ke vzniku Security Clubu a jeho následné formalizaci byla přetrvávající neuspokojivá situace na trhu bezpečnostních agentur, která se vyznačuje velkým množstvím působících subjektů s velmi rozdílnou kvalitou služeb.
Hlavním cílem Security Clubu je stanovit a dobrovolně dodržovat profesionální a etické standardy, které spolu s přísným respektováním legislativy přispějí k růstu vážnosti a společenské prestiže bezpečnostních agentur.
Členové Security Clubu vytvořili základní jednotná pravidla pro zabezpečování fyzické ostrahy majetku a osob ve standardní kvalitě a chtějí iniciovat dopracování a přijetí zákonů, které budou upravovat poskytování bezpečnostních služeb.

ASOCIACE SOUKROMÝCH BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB ČESKÉ REPUBLIKY

Vznik: 1999

Prezident: JUDr. Jiří Kameník

Seznam členů: http://asbs.cz/clenove/seznam-clenu/

www: http://asbs.cz/

Kontakt: Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3

Email: sekretariat@asbs.cz

Asociace soukromých bezpečnostních služeb České republiky sdružuje převážně poskytovatele ochrany majetku a osob, detektivních služeb i poskytovatele technických bezpečnostních služeb. ASBS svým členům pomáhá vytvářet vhodné legislativní, ekonomické a společenské podmínky pro provozování soukromých bezpečnostních služeb a obdobných činností při ochraně majetku a osob.

UNIE SOUKROMÝCH BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB ČESKÉ REPUBLIKY

Vznik: 2004

Prezident: Jiří Kameník

Seznam členů: http://www.securityclub.org/category/clenove/

www: http://www.usbscr.cz/

Kontakt: Žitná 52/1578, 120 00 Praha 2

Email: usbscr@seznam.cz

Unie SBS je pracovním společenstvem dvou sdružení, a to Asociace soukromých bezpečnostních služeb České republiky a Security Clubu. USBS ČR je členem Svazu průmyslu a dopravy.

ASOCIACE ZÁMKOVÝCH A KLÍČOVÝCH SLUŽEB ČESKÉ REPUBLIKY

Vznik: 2011

Prezident: Ladislav Kratochvíl

Seznam členů: http://www.azks.cz/data/cleni.php?strana=0

www: http://www.azks.cz/

Kontakt: Bystročice 99, 779 00, Olomouc

Email: azks@seznam.cz

Asociace zámkových a klíčových služeb sdružuje fyzické a právnické osoby podnikající na základě příslušných oprávnění na úseku výroby klíčů, autoklíčů, montáže zámkových systémů, nouzového otevírání zámků, automobilů a trezorů.
AZKS zastupuje členy v legislativním řízení při plnění zákona o živnostenském podnikání, při jednání s orgány státní správy, živnostenskými společenstvy, podniky a organizacemi. Spolupracuje s centrálními úřady, pojišťovnami, výrobci a dovozci zámkové techniky a se všemi organizacemi se vztahem k ochraně majetku nebo pro zlepšení vzájemné informovanosti v profesních, technických, ekonomických a jiných otázkách.
Mimo výše uvedené AZKS organizuje odborná školení, semináře, zkoušky praktiků, znalců i odborníků a vydává příslušná osvědčení. Má taktéž za úkol informovat všechny své členy o nových zámkových systémech, o právních a ekonomických změnách.
Členové získávají informace o odborných problémech a možnostech obchodní spolupráce v časopise, který AZKS vydává.

CECH MECHANICKÝCH ZÁMKOVÝCH SYSTÉMŮ

Vznik: 1994

Prezident: Petr Fráz

Seznam členů: http://cmzs.cz/clenove

www: http://cmzs.cz/

Kontakt: Nádražní 62/280, 152 00 Praha 5

Email: cmzs@cmzs.cz

Cech mechanických zámkových systémů (CMZS) je oborová organizace sdružující podnikatele, fyzické i právnické osoby, kteří podnikají a působí v oblasti výroby klíčů a montáží mechanických zábranných prostředků – zámkových systémů. Cílem Cechu MZS je nejen sdružovat jedince či firmy pracující v oboru, ale především neustále zvyšovat jejich odbornou kvalifikaci.
Působnost cechu: výroba, montáž, prodej, opravy a úpravy mechanických zábranných systémů, klíčová a otevírací služba, odborná školení a poradenské služby.

CECH ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE ČR

Vznik: 1992

Prezident: Václav Levíček

Seznam členů: http://www.cecheps.cz/download/Clenove_11_2014.pdf

www: http://www.cecheps.cz/

Kontakt: Žirovnická 2, objekt AŽD, 106 00 Praha 10 – Záběhlice

Email: info@cecheps.cz

Cech EPS je kolektivním členem Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm (AGA). Cech spolupracuje s AGA zejména v oblasti legislativy, kvalifikace, vzdělávání a odborné způsobilosti členů a v oblasti zahraničních vztahů.
Cech EPS vznikl v roce 1992 jako živnostenské společenstvo, jež podporuje společné zájmy podnikatelů v oblasti EPS a přispívá k řádnému provozování činností v tomto oboru.

ASOCIACE GRÉMIUM ALARM

Vznik: 1992

Prezident: Václav Nepraš

Seznam členů: http://www.gremiumalarm.cz/seznam-clenu

www: http://www.gremiumalarm.cz/

Kontakt: Freyova 27/82, 190 00 Praha 9

Email: info@gremiumalarm.cz

Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm sdružuje na základě dobrovolnosti poskytovatele technických bezpečnostních služeb a poskytovatele ostrahy majetku a osob.
AGA je autorizované živnostenské společenstvo Hospodářské komory ČR pro technické služby. Jejím hlavním zájmem je profilace a zviditelnění kvalitních firem v oblasti bezpečnostního průmyslu na trhu. Je členem evropských asociací EURALARM a ESBOC. Členství v asociaci symbolizuje certifikát vysoké odbornosti a kvality, finanční a ekonomické stability, kvalitního technicko-personálního zázemí a dodržování etických zásad. Členství v asociaci vytváří pro členy i určitou konkurenční výhodu při získávání zakázek.

Data jsou z veřejných zdrojů a nejsou ověřená PS.

Hledání dle názvu
Hledání dle služby

Copyright © 2018 sbacr.cz - všechna práva vyhrazena

Stránky vytvořilo: Pixel Design | Internetový marketing a SEO | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Android aplikace: SBAČR - Soukromé bezpečnostní agentury ČR PixelDesign - Tvorba webových stránek Pardubice